Định nghĩa lượng tử trong Vật lý và Hóa học

Định nghĩa lượng tử trong Vật lý và Hóa học

Trong vật lý và hóa học, một lượng tử là một gói năng lượng hoặc vật chất rời rạc. Thuật ngữ lượng tử cũng có nghĩa là giá trị tối thiểu của một thuộc tính vật lý liên quan đến tương tác. Số nhiều của lượng tử là lượng tử.

Các bước quan trọng: Định nghĩa lượng tử

  • Trong hóa học và vật lý, lượng tử dùng để chỉ một gói vật chất hoặc năng lượng.
  • Trong sử dụng thực tế, nó đề cập đến lượng năng lượng tối thiểu cần thiết cho một thay đổi hoặc giá trị tối thiểu của bất kỳ tài sản vật lý nào trong một tương tác.
  • Lượng tử là dạng số ít của từ này. Quanta là dạng số nhiều của thuật ngữ.

Ví dụ: lượng tử điện tích là điện tích của một electron. Điện tích chỉ có thể tăng hoặc giảm theo mức năng lượng riêng biệt. Vì vậy, không có một nửa phí. Một photon là một lượng tử ánh sáng. Ánh sáng và năng lượng điện từ khác được hấp thụ hoặc phát ra trong lượng tử hoặc gói.

Lượng tử từ xuất phát từ tiếng Latin lượng tử, có nghĩa là "tuyệt vời như thế nào." Từ này được sử dụng trước năm 1900, liên quan đến lượng tử satis trong y học, có nghĩa là "số lượng là đủ".

Sử dụng sai thời hạn

Từ lượng tử thường được sử dụng sai như một tính từ có nghĩa trái ngược với định nghĩa của nó hoặc trong một bối cảnh không phù hợp. Ví dụ, thuật ngữ "chủ nghĩa huyền bí lượng tử" ngụ ý mối tương quan giữa cơ học lượng tử và cận lâm sàng chưa được hỗ trợ bởi dữ liệu thực nghiệm. Pha "bước nhảy lượng tử" được sử dụng để gợi ý một sự thay đổi lớn, trong khi định nghĩa của lượng tử là sự thay đổi là lượng tối thiểu có thể.