Định nghĩa hợp chất thơm

Định nghĩa hợp chất thơm

Định nghĩa hợp chất thơm: Một hợp chất thơm là vô cơVí dụ: benzen, toluen

benzen, toluen


Xem video: Giải thích tính thơm của các hợp chất hữu cơ