Giải thích về thuế T4A (P) cho thuế thu nhập Canada

Giải thích về thuế T4A (P) cho thuế thu nhập Canada

Phiếu thuế T4A (P) của Canada, hoặc Lợi ích của Chương trình Trợ cấp Hưu trí Canada, được Dịch vụ Canada cấp, để cho bạn và Cơ quan Doanh thu Canada biết bạn đã nhận được bao nhiêu trong các khoản trợ cấp của Chương trình Hưu trí Canada trong một năm tính thuế và số tiền thuế thu nhập mà đã được khấu trừ. Các phúc lợi của Canada Pension Plan bao gồm nghỉ hưu, người sống sót, trẻ em và trợ cấp tử vong. Đọc để tìm hiểu thông tin quan trọng về phiếu thuế T4A (P), bao gồm thời hạn nộp chúng, cách nộp các biểu mẫu này và phải làm gì nếu T4A (P) của bạn bị thiếu.

Hạn chót và nộp T4A (P)

Phiếu thuế T4A (P) phải được cấp vào ngày cuối cùng của tháng 2 năm sau năm dương lịch áp dụng phiếu thuế T4A (P). Khi bạn nộp tờ khai thuế thu nhập bằng giấy, hãy bao gồm các bản sao của phiếu thuế T4A (P) mà bạn nhận được. Bạn cũng có thể nộp tờ khai thuế thu nhập của mình bằng cách sử dụng:

  • NETFILE, một dịch vụ khai thuế điện tử cho phép bạn gửi thuế thu nhập cá nhân và lợi tức trực tiếp cho CRA
  • EFILE, nơi bạn tự chuẩn bị khai thuế thu nhập của mình sau đó mang đến nhà cung cấp dịch vụ để nộp hồ sơ điện tử với một khoản phí

Trong cả hai trường hợp, hãy giữ các bản sao phiếu thuế T4A (P) cùng với hồ sơ của bạn trong sáu năm trong trường hợp CRA yêu cầu được xem chúng.

Thiếu phiếu thuế

Nếu bạn không nhận được phiếu thuế T4A (P) của mình, hãy liên hệ với Dịch vụ Canada theo số 1-800-277-9914 trong giờ làm việc thông thường. Bạn sẽ được yêu cầu số Bảo hiểm xã hội của bạn.

Ngay cả khi bạn chưa nhận được phiếu thuế T4A (P), hãy nộp tờ khai thuế thu nhập của bạn trước hạn chót để tránh bị phạt vì nộp thuế thu nhập trễ. Tính toán các lợi ích Kế hoạch Hưu trí Canada của bạn cũng như các khoản khấu trừ và tín dụng bạn có thể yêu cầu bằng bất kỳ thông tin nào bạn có. Bao gồm một ghi chú cho biết những gì bạn đã làm để có được một bản sao của phiếu thuế bị thiếu. Bao gồm các bản sao của bất kỳ tuyên bố và thông tin bạn đã sử dụng để tính thu nhập lợi ích và các khoản khấu trừ cho phiếu thuế bị thiếu.

Thông tin trượt thuế

Bạn có thể thấy phiếu giảm thuế T4A (P) trông như thế nào thông qua trang web CRA. Bạn cũng sẽ tìm thấy thêm thông tin về những gì được bao gồm trong mỗi hộp trên T4A (P) và cách xử lý khi nộp tờ khai thuế thu nhập của bạn thông qua trang web. Truy cập thêm thông tin về những gì được liệt kê trên các hộp cụ thể của T4A (P), bao gồm:

  • Lợi ích CPP chịu thuế
  • Thuế thu nhập được khấu trừ
  • Lợi ích hưu trí của bạn
  • Lợi ích sống sót

Trang web cũng cung cấp thông tin về đứa trẻ, cái chết, lợi ích sau khi nghỉ hưu, và nhiều hơn nữa.

Phiếu thuế T4 khác

Các thông tin về thuế T4 khác bao gồm:

  • T4: Tuyên bố trả thù lao
  • T4A: Báo cáo lương hưu, hưu trí, niên kim và thu nhập khác
  • T4A (OAS): Tuyên bố về an ninh tuổi già
  • T4E: tuyên bố bảo hiểm việc làm và các lợi ích khác

Tự làm quen với các phiếu thuế này để đảm bảo rằng bạn nộp thuế chính xác nhưng cũng nhận được tất cả các lợi ích bạn đang nợ.